Rekrutacja | Salezjańskie Liceum, Gimnazjum i Bursa im. Księdza Bosko w Łodzi
Logo szkoły

Rekrutacja

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej i Liceum na rok szkolny 2017/2018

Ważne UWAGI!
 1. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nie są szkołami rejonowymi.
 2. Nie uczestniczymy w elektronicznym naborze do Liceum.
 3. Prowadzimy bursę dla chłopców.
 4. Zapraszamy na dni otwartych drzwi w godz. 9-15 w sobotę, 13 maja 2017 r.
  Nasza szkoła znajduje się w centrum Łodzi, przy ul. Wodnej 34

  Tryb kształcenia w szkole podstawowej

  Szkoła realizuje podstawę programową zgodnie z przepisami prawa oświatowego, tzn. prowadzimy kształcenie wczesnoszkolne w klasach 1-3 oraz kształcenie przedmiotowe w klasach 4-8. Kształcenie wczesnoszkolne:
  • prowadzimy klasy jednorodne, dla chłopców i dla dziewcząt, wykorzystując w wychowaniu i w kształceniu naturalne uwarunkowania i predyspozycje
  • każda klasa ma dwóch wychowawców: jeden prowadzi kształcenie w ramach zajęć obowiązkowych, drugi odpowiedzialny jest za zajęcia świetlicowe
  • szkoła pracuje w godzinach 7.30-17.00
  • od rana (godz. 8.00) do obiadu (godz. 12.00) odbywają się zajęcia wynikające z ramowego planu nauczania
  • po obiedzie rozpoczynają się zajęcia świetlicowe (dla chętnych)
  • zajęcia świetlicowe, w których uczeń zasadniczo powinien uczestniczyć, obejmują zajęcia z zakresu muzyki, plastyki, teatru, wychowania fizycznego, rytmiki (możliwe są inne, w miarę potrzeb)
  • uczniowie mają możliwość korzystania z obiadów (dodatkowa opłata)
  • do godziny 16. uczeń pozostaje w szkole, korzystając z zajęć świetlicowych
  • od godz. 16. uczniowie mogą być odbierani ze szkoły
  • nauczamy języka angielskiego.
  • Nauczanie przedmiotowe w klasach 4-8:
  • prowadzimy klasy jednorodne, dla chłopców i dla dziewcząt, wykorzystując w wychowaniu i w kształceniu naturalne uwarunkowania i predyspozycje
  • nauczamy dwóch języków obcych - język angielski (po 3 godziny) dla wszystkich oraz do wyboru język niemiecki lub hiszpański (2 godziny w klasie 4.; od klasy 5. po 3 godziny)
  • w cyklu kształcenia (klasy 5-8) realizujemy w zwiększonej liczbie godzin naukę przedmiotów przyrodniczych: fizyki, chemii, geografii i biologii
  • proponujemy bogatą ofertę zajęć dodatkowych: przedmiotowe koła zainteresowań (mają charakter poszerzający wiedzę) oraz pozaprzedmiotowe zajęcia w obszarze muzyki, plastyki, teatru, kina, czytelnictwa, wolontariatu, informatyki, sportu, literatury, logiki.
  Stwarzamy uczniom kończącym Salezjańską Szkołę Podstawową możliwość kontynuowania kształcenia w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym.

  Tryb kształcenia w liceum

  Szkoła realizuje podstawę programową zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Nasze liceum charakteryzuje możliwość wybrania przez uczniów przedmiotów na poziomie rozszerzonym w późniejszym okresie nauki, tj. pod koniec klasy pierwszej. Od klasy drugiej rozpoczyna się czas bezpośredniego przygotowania do matury. Uczniowie realizują naukę wybranych przez siebie przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Języki obce nauczane są w grupach, wg poziomu zaawansowania. Uczeń wybiera dwa języki spośród angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego. W celu dopełnienia kształcenia ogólnego nauczany jest język łaciński i filozofia. Proponujemy bogatą ofertę zajęć dodatkowych: przedmiotowe koła zainteresowań (mają charakter poszerzający wiedzę) oraz pozaprzedmiotowe zajęcia z obszaru muzyki, plastyki, teatru, kina, czytelnictwa, wolontariatu, informatyki i sportu.

  Zasady rekrutacji

  Uczeń podlega rekrutacji na podstawie Zarządzenia Łódzkiego Kuratora Oświaty i warunków określonych w Statucie Szkoły.

  Do Szkoły zostaną przyjęci uczniowie wg uzyskanej lokaty w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z harmonogramem rekrutacji. O miejscu na liście decyduje również kolejność odbytych rozmów.

  Szkoła Podstawowa - klasy pierwsze

  Rozpatrywane będą podania kandydatów, którzy:
  • odbyli dwa spotkania rekrutacyjne, badające predyspozycje
  • otrzymali akceptację zespołu rekrutacyjnego
  • zdobyli w postępowaniu rekrutacyjnym liczbę punktów, która plasuje ich w grupie jednej klasy (tworzymy jedną klasę dziewcząt i jedną klasę chłopców)
  • a ich rodzice odbyli rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem Szkoły
  • (rozmowa kwalifikacyjna odbywa się po złożeniu dokumentów)
  • rozmowa kwalifikacyjna jest częścią rekrutacji, należy odbyć ją w terminie ustalonym w sekretariacie szkoły, nie później jednak niż do połowy marca 2017 r.
  • uiścili opłatę rekrutacyjną
  • oraz złożyli komplet wymaganych dokumentów:
   • podanie
   • skrócony odpis aktu urodzenia
   • świadectwo chrztu
   • fotografie (3 podpisane)
   • opinia księdza proboszcza
   • karta zdrowia (po przyjęciu dziecka do szkoły).
    • Szkoła Podstawowa - klasy 4-8

     Przewidujemy możliwość przeniesienia ucznia na rok szkolny 2017/2018 do klas od 4 do 7. Zasady naboru Należy złożyć podanie. Rozpatrywane będą podania uczniów. którzy:
    • zdobyli w postępowaniu rekrutacyjnym liczbę punktów, która plasuje ich w grupie jednej klasy (tworzymy jedną klasę dziewcząt i jedną klasę chłopców)
    • wraz z rodzicami odbyli rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem Szkoły
    • (rozmowa kwalifikacyjna odbywa się po złożeniu dokumentów)
    • rozmowa kwalifikacyjna jest częścią rekrutacji, należy odbyć ją w terminie ustalonym w sekretariacie szkoły, nie później jednak niż do końca kwietnia 2017 r.
    • uiścili opłatę rekrutacyjną
    • oraz złożyli komplet wymaganych dokumentów:
     • kopia świadectwa z klasy poprzedniej
     • oceny półroczne z klasy obecnej
     • opinia księdza proboszcza
     • opinia katechety
     • skrócony odpis aktu urodzenia
     • świadectwo chrztu
     • fotografie (3 podpisane)
     • karta zdrowia (po przyjęciu dziecka do szkoły).
      • Liceum

       Rozpatrywane będą podania kandydatów, którzy:
       • zdobyli średnią na świadectwie ukończenia szkoły minimum 4,00
       • uzyskali minimum 70% w każdej części egzaminu gimnazjalnego
       • wraz z rodzicami odbyli rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem Szkoły
       • (rozmowa kwalifikacyjna odbywa się po złożeniu dokumentów)
       • rozmowa kwalifikacyjna jest częścią rekrutacji, należy odbyć ją w terminie ustalonym w sekretariacie szkoły, nie później jednak niż do końca maja 2017 r.
       • uiścili opłatę rekrutacyjną
       • oraz złożyli komplet wymaganych dokumentów:
        • kopia świadectwa z klasy drugiej gimnazjum
        • opinia księdza proboszcza
        • opinia katechety
        • skrócony odpis aktu urodzenia
        • świadectwo chrztu
        • fotografie (3 podpisane)
        • W dniu zakończenia roku szkolnego:
        • świadectwo ukończenia gimnazjum
        • zaświadczenie egzaminu gimnazjalnego
        • karta zdrowia (po przyjęciu dziecka do szkoły).
         • UWAGA!
          W druk podania do szkoły należy zaopatrzyć się w sekretariacie.

          Ważne terminy

          • Test językowy dla kandydatów do Szkoły Podstawowej: 29 maja 2017 r. (poniedziałek), godz. 1700
          • Test językowy dla kandydatów do Liceum: 06 czerwca 2017 r. (wtorek), godz. 1600
          • Składanie świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia z egzaminu gimnazjalnego: 23 czerwca 2017 r. do godz. 18.00
          • Ogłoszenie wyników rekrutacji do Liceum: 3 lipca 2017 r. (poniedziałek), godz. 1800

          Warunki finansowe

          • opłata rekrutacyjna (bezzwrotna, wpłacana w sekretariacie szkoły) - 50 zł
          • miesięczna opłata za zajęcia dodatkowe - 100 zł (przez 10 miesięcy)
          • Rada Rodziców - 100 zł rocznie
          • ubezpieczenie - ok. 40 zł (pakiet chroni ucznia przez cały rok kalendarzowy, całą dobę, w kraju i za granicą)
          • szafka szkolna - 100 zł (opłata obejmuje cykl kształcenia)
          • mundurek - wg zamówienia (zestaw podstawowy - ok. 270 zł)